Bel mij terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN GEHANTEERD DOOR:

- REMON WATERBEHANDELING B.V., statutair gevestigd te Marum;

- REMON SERVICE B.V., statutair gevestigd te Marum;

- REMON AARDWARMTE B.V., statutair gevestigd te Marum;

gedeponeerd op 10 april 2014 bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

 

Artikel 1                Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, alle door ons gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken, het uitvoeren van werken en het verstrekken van adviezen.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘opdrachtnemer’ verstaan, een van de hierboven vermelde besloten vennootschappen.
In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan, de partij waarmee opdrachtnemer een overeenkomst sluit, alsmede degene tot wie een aanbieding van de opdrachtnemer is gericht.

3. Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dat de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2                Aanbieding

1. Elke aanbieding van de opdrachtnemer is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d., verstrekt door of vanwege de opdrachtgever, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

2. Alle aanbiedingen blijven gedurende twee weken van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.

 

Artikel 3                Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding, respectievelijk schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van een opdracht, waarbij de datum van deze aanvaarding c.q. bevestiging bepalend is.

Mondelinge toezeggingen door een afspraak met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet.

2. Het door beide partijen ondertekende contract, respectievelijk de door opdrachtnemer voor akkoord getekende opdrachtbevestiging, geeft de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst juist en volledig weer, tenzij opdrachtgever binnen twee werkdagen schriftelijk protesteert tegen de inhoud daarvan.

3. Wijzigingen respectievelijk aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden. In afwijking van het in de vorige volzin bepalende, kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot stand komen.

4. Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties, alsmede levering van zoveel meer materialen als de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten in verband met uitval, verwerkingsverlies, rest stukken etc. in het kader van de uit te voeren werkzaamheden.

5.Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever adequate zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als ook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4                Annulering

1. Eenzijdige annulering zijdens de opdrachtgever is ongeldig, tenzij de opdrachtnemer zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart. In dat geval is opdrachtgever aan opdrachtnemer volledige schadeloosstelling, inclusief gederfde winst, verschuldigd, alsmede 10% van de orderprijs (exclusief BTW), als annuleringskosten. De winstderving wordt bepaald op 10% van het deel van de overeengekomen prijs dat betrekking heeft op nog niet uitgevoerde werkzaamheden c.q. leveringen.

2. In het geval de opdrachtgever uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk geheel of gedeeltelijk stil wenst te leggen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten en schaden, waaronder wijziging in lonen en prijzen van materialen, voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5                Prijzen

1. Alle prijzen luiden exclusief belasting -waaronder BTW- en heffingen.

2a. De prijs voor levering van goederen is gebaseerd op levering af-fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter verzending op het terrein van de opdrachtnemer. De kosten van verpakking en bezorging zijn niet in de prijs begrepen en worden -indien de opdrachtnemer daartoe gehouden is- afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

2b. De prijs voor levering van zaken die door de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst dienen te worden gemonteerd, is berekend inclusief de kosten van bezorging van de zaken, alsmede die van montage en het bedrijfsvaardig opstellen van de zaken op de plaats in de overeenkomst genoemd.

3. De opdrachtnemer heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van een verhoging van kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd, ook in het geval vaste prijzen zijn overeengekomen. Ingeval de prijsverhoging jegens een opdrachtgever-consument plaatsvindt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de opdrachtgever-consument het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven te ontbinden binnen zeven werkdagen na verzending van de mededeling betreffende de prijsverhoging.

4. Voor de berekening van meerwerk is van overeenkomstige toepassing hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald.

 

Artikel 6                Levertijd/levering

1. De levertijd (daaronder mede begrepen de termijn waarbinnen het werk dient te worden opgeleverd) vangt aan op de laatste van de navolgende momenten:

 • de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 • de dag dat de opdrachtnemer beschikt over alle voor de levering van de zaken of uitvoering van het werk noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen etc.
 • de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen ingevolge de overeenkomst vóór de aanvang terzake van termijnbetaling dient te worden voldaan, of de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de vooruitbetaling en/of zekerheidstelling als bedoeld in artikel 3 lid 5 en artikel 9 lid 1.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.

3. Als tijdstip van levering van zaken die door de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst dienen te worden gemonteerd, geldt het tijdstip dat die zaken, onbelangrijke onderdelen daargelaten, bedrijfsvaardig ter plekke ter oplevering gereed zijn en de opdrachtnemer aan de opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan.

4. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichting te voldoen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade.

Artikel 7                Afnametest

Mits hij het voornemen daartoe tenminste twee weken voor de dag van oplevering aan de opdrachtnemer kenbaar maakt, heeft opdrachtgever het recht om binnen drie weken na levering van de installatie te beproeven en na te gaan of deze voldoet aan de krachtens de opdracht daaraan te stellen eisen. De opdrachtnemer zal voor deze beproeving haar personeel en haar meetapparatuur ter beschikking stellen, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Alle overige voor deze beproeving noodzakelijke kosten, zoals brandstof, elektrische energie, ballast, water enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8                Risico- en eigendomsovergang

1. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de opdrachtgever

2. De onderneming behoudt zich de eigendom van alle geleverde of nog te leveren zaken voor totdat opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

3. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht, een bezitloos pandrecht of andere rechten ten behoeve van derden te vestigen en verplicht zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen daarvan bevoegd is.

4. Indien opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt en/of de overeenkomst wordt ontbonden, is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen en de door opdrachtnemer verrichte prestaties ongedaan te maken. Hieronder wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan het dempen van de door of namens opdrachtnemer gevoerde bron(nen). Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken c.q. onderwerpen van een prestatie zich bevinden.

 

Artikel 9                Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling als volgt te geschieden:

 • 50% binnen 14 dagen na uitvoering van bronboring en
 • 50% binnen 14 dagen na oplevering van installatie.

2. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of compensatie.

Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Indien betaling niet binnen de in het eerste lid vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is en vanaf dat moment een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Zulks met minimum van € 300,-.

 

Artikel 10             Reclames

1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij levering, doch in ieder geval binnen drie weken na levering op eventuele gebreken te controleren.

Reclames met betrekking tot het uitgevoerde werk en/of gedane leveranties dienen binnen vier weken na levering schriftelijk en met redenen omkleed bij de opdrachtnemer te zijn ingediend.

2. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen bovengenoemde termijn heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 11             Garantie

1. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt de opdrachtnemer terzake van de door haar geleverde zaken en/of uitgevoerde werken en/of montagewerkzaamheden een garantie aldus, dat ingeval van gebreken waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij zijn ontstaan binnen drie maanden na de levering als bedoeld in artikel 6, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer ontworpen constructie, dan wel ten gevolge van een gebrekkige vervaardiging, respectievelijk uitvoering van de zaak, respectievelijk werkzaamheden of gebruik van slecht materiaal, de betreffende zaken of onderdelen kosteloos door de opdrachtnemer zullen worden hersteld of, ter keuze van de opdrachtnemer, door nieuwe zullen worden vervangen, dan wel de marktwaarde van betreffende zaken op dat moment zal worden gecrediteerd.

2. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

3. De kosten van onderzoek door de opdrachtnemer naar vermeende gebreken komen ten laste van de opdrachtgever indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn, waarvoor garantie is verleend.

4. De garantie van de opdrachtnemer geldt niet in de volgende gevallen:

a. indien de gebreken mede het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken;

b. indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit door toegepast materialen of hoedanigheid van de geleverde zaken;

c. ingeval van door de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever geleverd gebruikt materiaal;

d. indien door de opdrachtgever zelf of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, herstel- of andere werkzaamheden aan de zaken zijn verricht, of wijzigingen of veranderingen aan deze zaken zijn aangebracht;

e. indien de opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting;

f. in geval van fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven, niet van de opdrachtnemer afkomstig, ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders e.d. van de opdrachtgever afkomstig;

g. in geval van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

h. in geval van functionele ongeschiktheid van materialen en/of onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is opgedragen c.q. voorgeschreven;

i. in geval van reeds aanwezige gebreken in of aan de te onderhouden installaties of werken.

j. in geval opdrachtgever, ten aanzien van installaties waarvoor, binnen een voorgeschreven/overeengekomen termijn, een voorgeschreven danwel contractueel overeengekomen hoeveelheid draai- en koeluren is geïndiceerd/voorgeschreven, niet is nagekomen.

5. In afwijking van het bovenstaande wordt op van derden betrokken onderdelen en/of zaken door de opdrachtnemer nooit meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.

6. De opdrachtnemer is alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland, en als er door opdrachtgever een onderhoudscontract bij opdrachtnemer is afgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. De opdrachtnemer is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen, voor zover de kosten die daaruit voor haar voortvloeien hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken/uitvoering van werken of montagewerkzaamheden overeengekomen prijs.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:

a. Fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven niet van de opdrachtnemer afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de opdrachtgever afkomstig.

b. Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

c. Functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is opgedragen c.q. voorgeschreven.

d. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de opdrachtgever in het werk zijn gesteld.

e. Reeds aanwezige gebreken in of aan de te onderhouden installaties of werken.

2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de installatie indien dit het gevolg is van fouten in van de opdrachtgever afkomstige tekeningen, gegevens of orders.

3. Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van de opdrachtnemer mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

4. Zodra materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen benodigd voor de opdracht ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat één en ander het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer

5. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer, haar werknemers, en (rechts)personen waarmee opdrachtnemer samenwerken, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welke hoofde, is behoudens in gevallen van bewuste roekeloosheid en opzet, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

6.Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
 2. opzichtschade, hieronder wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
 3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

7.Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade aan gewassen is in ieder geval beperkt tot een maximaal bedrag van €100.000,- per (verzekerings)jaar, per aanspraak.

Artikel 13             Intellectuele eigendom

1. De opdrachtnemer blijft te allen tijde rechthebbende van de intellectuele of industriële eigendomsrechten, de aanbieding, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen e.d. die door de opdrachtnemer in het kader van de aanbieding of de overeenkomst zijn verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekeningen gebracht. De opdrachtnemer wordt geacht ontwerper en maker daarvan te zijn. De opdrachtgever zal deze goederen op eerste verzoek van de opdrachtnemer aan de opdrachtnemer retourneren. Bovengenoemde stukken mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd en aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

2. De opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat te allen tijde het gebruik van door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, materialen, zaken e.d., dan wel de toepassing van werkwijzen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens opdrachtnemer geldend zou mogen maken uit hoofde van schending van de in dit artikel gegeven garantie.

Artikel 14             Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking en werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of haar leveranciers.

2. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

3. Zowel in geval van ontbinding, als in dat van opschorting ten gevolge van overmacht, is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de reeds op het werk aangevoerde materialen -al dan niet verwerkt- en de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 15             (Dreigend) tekortschieten

1. In de navolgende gevallen:

 • indien de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
 • indien ernstige twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen;
 • in geval van faillissement;
 • in geval van surséance van betaling;
 • gehele of gedeeltelijke stillegging;
 • liquidatie;
 • overdracht of bewaring van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen;
 • in geval goederen van de opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft de opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.e

De opdrachtgever is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden in het geval de opdrachtnemer, na daartoe bij aangetekend schrijven te zijn gesommeerd, in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.

2. In geval de opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen opschort, is zij bevoegd -en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht- te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3. In geval van opschorting of (gehele of gedeeltelijke) ontbinding krachtens hetgeen in dit artikel is bepaald, wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van ten gevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten.

4. In geval van opschorting wordt de levertijd verlengd met de tijd dat het werk op voet van dit artikel is opgeschort.

Artikel 16             Toepasselijk recht/geschillen

1. Op alle overeenkomsten is Nederland recht van toepassing.

2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

3. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

 

 

 

 

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren