Bel mij terug

Wetgeving BRL SIKB 2100, 11000 en 6000-21

Wetgeving BRL SIKB 2100, 11000 en 6000-21

BRL SIKB 2100
Sinds 1 januari 2011 is in de nieuwe wetgeving een nieuwe richtlijn BRL SIKB 2100 voor mechanisch boren van kracht geworden. Deze richtlijn geldt voor alle bronboringen in Nederland ongeacht de wijze van boren en ongeacht het doel van de bronboring.

Per 1 januari mogen alleen nog bedrijven welke gecertificeerd zijn volgens BRL SIKB 2100 bronboringen uitvoeren. Bronnen die niet door een gecertificeerd bedrijf zijn uitgevoerd zijn daarmee illegaal geworden en pleegt zowel de opdrachtgever als ook het boorbedrijf een economisch delict als een bron toch wordt geboord welke niet aan de BRL SIKB eisen voldoet. Controle daartoe wordt door de overheid uitgevoerd.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Daarom stelt de overheid regels aan het uitvoeren van mechanische boringen Doel van de nieuwe richtlijn is dan ook dat bronnen op een verantwoorde en deskundige wijze worden geboord waarbij na het inbouwen van de bron de waterdragende lagen blijven gescheiden. M.a.w. de grondstructuur dient na de bronboring weer te worden hersteld. Deze werkwijze vraagt goed materieel, maar ook vakmanschap welke door het BRL SIKB 2100 certificaat worden gewaarborgd. Remon wordt daartoe ieder jaar op materieel en vakmanschap gecontroleerd. Een bron welke door Remon is geboord voldoet daarmee ook meteen aan de eisen zoals in de nieuwe wetgeving zijn vastgelegd.

BRL 6000-21 voor installatie van warmtepompen

Per 1 oktober 2014 geldt er een verplichte certificering voor het installeren van warmtepompen. De certificering geldt voor alle bedrijven die bodemenergiesystemen in combinatie met warmtepompen ontwerpen, installeren en/of beheren en onderhouden. Deze certificering geldt niet alleen voor het adviesbureau die het systeem ontwerpt of het boorbedrijf dat het ondergrondse deel realiseert. Ook het installatiebedrijf dat voor de uitvoering verantwoordelijk is zal hiervoor moeten zijn gecertificeerd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote warmtepompsystemen. De kleine systemen zijn voor individuele warmtepompsystemen voor woningen. Voor bedrijven die alle systemen, woningbouw en utiliteit, moeten kunnen realiseren, gelden voor het bovengrondse deel van de bodemenergiesystemen de algemene kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de BRL 6000-21 (deel 1B). Voor wat betreft het ondergrondse deel dat voor bodemenergiesystemen van toepassing is, zijn de algemene kwaliteitseisen vastgelegd in de BRL SIKB 11000. Remon is reeds BRL SIKB 11000 gecertificeerd en kan u nu de benodigde BRL 6000-21 aanbieden!

De BRL 6000-21 geeft aan dat er voor het bovengrondse deel van de installatie minimaal één bedrijf gecertificeerd moet zijn binnen de hele scope van ontwerp, realisatie, inbedrijfstelling en beheer. Deze partij neemt de verantwoordelijkheid voor de gehele bovengrondse installatie op zich, dus ook voor het werk van de niet-gecertificeerde partijen. Binnen het bovengrondse deel mogen dus wél zaken worden uitbesteed, mits deze door het BRL 6000-21 gecertificeerde bedrijf worden gecontroleerd en verantwoord. De BRL 6000-21 gecertificeerde partij neemt de verantwoordelijkheid voor de gehele scope van de bovengrondse installatie.

Unieke samenwerking

Remon is een unieke samenwerking aangegaan met een BRL 6000-21 gecertificeerd bedrijf. Deze samenwerking stelt u als installateur in staat om warmtepompen te kunnen blijven installeren! Neemt u contact op met een van onze medewerkers en vraag naar de mogelijkheden voor uw warmtepompproject.

BRL SIKB 11000


Op 1 oktober 2014 zijn BRL SIKB 11000 en protocol 11001 verplicht voor bedrijven die activiteiten verrichten inzake “Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergieystemen”.

Remon is zowel voor open als voor gesloten bodemenergiesystemen BRL SIKB 11000 gecertificeerd.


Waarom verplichte erkenning
Het stimuleren van bodemenergie past in het streven van de regering om het aandeel duurzame energie in de totale energiemarkt te vergroten. De tot nu toe ongereguleerde markt heeft laten zien dat, vooral door interferentie tussen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen, het rendement van die systemen onder druk komt te staan. Dat leidt tot het kostbare verlies van energiepotentie en teleurgestelde klanten. De overheid beoogt nu de effectiviteit van de systemen te vergroten door regels te stellen via het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, dat op 1 juli 2013 in werking is getreden.

Goed renderende systemen kunnen we alleen krijgen door die te laten ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden door kundige en integere bedrijven. De overheid borgt dit door voor het verrichten van deze activiteiten een erkenning verplicht te stellen. Die erkenning wordt door de overheidsinstantie Bodem+ verstrekt. Concreet betekent dit dat een bedrijf dat deze activiteiten wil verrichten vanaf 1 oktober 2014 moet beschikken over een dergelijke erkenning.

Blijvende kwaliteit
Voor de check op het goed werken komt de certificatie-instelling minimaal een keer per jaar toetsen of Remon blijvend aan de criteria voldoet. Toezichthouders van het bevoegde gezag (gemeente of provincie en Inspectie) kunnen, vooral voor de check op het integer werken, zelf ook controles uitvoeren en zo nodig direct ingrijpen via de erkenning van Remon. Dit borgt de waarde van de erkenning van bedrijven die te goeder trouw kwaliteit blijven leveren.

Ontvang maandelijks tips om uw bedrijfsresultaat te verbeteren